Iskolánk pedagógiája

Kapcsolatközpontú, mert a betűk, számok, különböző tudományok ismeretanyagának megismerése mellett legalább olyan fontosnak tartjuk az emberi közösségi viszonyulások tanulását, az értékalapú kapcsolati kultúra kialakítását.
Gyermekközpontú, mert törekszünk arra, hogy a gyereket tanítsuk és ne tantárgyat, embert neveljünk és ne tanulót. A fejlesztési tervek, tantervek, iskolai programok kidolgozásakor figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat.
Tanárközpontú, mert a legfontosabb pedagógiai terápiás eszköznek magát a tanári személyiséget tartjuk.
Családközpontú, mert csak a család együttműködésével tudunk tartósan pozitív változást elérni a gyerekek személyiségében, tanulásában. A közös programok, feladatok mellett szakszerű családgondozással, tanácsadással, szülőcsoportokkal segítjük a szülői kört.
Kiscsoportos, mert az egyéni fejlesztés mellett kiemelt szerepet kap a tudatos közösségépítés. Az osztályok létszáma 10–14 fő, de élünk a csoportbontás lehetőségével az angol, informatika, matematika tantárgyak esetében.
Szabad, mert a szabadságot alapvető fontosságúnak tartjuk az egészséges személyiség kialakulásához. Hisszük, hogy az életkori sajátosságok figyelembevételével kialakított szabad nevelési közeg képes egyedül a szabadosságot elkerülő, valódi demokráciát megteremteni képes, szabálytisztelő személyiségek felnövekedéséhez.
Alternatív, mert az iskola törekszik valós választási lehetőségek kialakítására:

  • Az iskolát kereső családok számára a már meglévő intézmények mellett, a pedagógiai programban leírtak szerinti szolgáltatást kínálva nyújt alternatív megoldási lehetőséget.
  • Az iskolában tanító pedagógusok lehetőséget kapnak valódi módszertani választásra, elképzeléseik megvalósítására.
  • Célunk, hogy a gyerekekben kialakuljon a dönteni tudás képessége, keressék saját problémáik önerőből történő megoldásában az alternatívákat.
  • Komplex, mert együttműködésre törekszik más szakterületek képviselőivel, intézményekkel. Ezért a csoportot tanító pedagógus munkáját gyógypedagógus, pszichológus, gyermekpszichiáter, családgondozó segíti.
    Terápiás hatású, mert az órarend, az éves rend és a szabályrendszer kialakításában igyekszünk figyelembe venni a gyerekek életkori sajátosságait, életritmusuk változásait. Gyermekismereti tapasztalataink alapján építjük fel az őket körülvevő személyi és tárgyi környezetet, határozzuk meg beilleszkedési zavaraik kezelésének menetét.