Szervezeti és Működési Szabályzat

Tartalom
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3
Az intézmény feladata és tevékenysége 3
Az intézmény szervezeti egységei 4
Az intézmény nyitvatartási rendje 4
II. AZ ISKOLAVEZETÉS SZERKEZETE ÉS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGEK 4
Vezetési szerkezet - vezetési szintek 4
Intézményvezetés 4
Gyógypedagógia: 5
Adminisztráció: 5
Programok: 5
Középiskola: 6
Referencia 6
Iskolaszék 6
III. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS FELADATAI, MUNKAMEGOSZTÁSUK 7
Az igazgató feladatai és jogköre 7
A munkacsoport vezetők feladatai és jogköre 8
A szakképzés vezetőjének feladata és jogkörei 8
A gazdasági vezető feladatai és jogkörei 9
Az osztálykísérő (osztályfőnök) általános feladatai 9
Az osztálykísérő feladatai 10
A gyermek, és ifjúságvédelmi felelős feladata 13
A munkavédelmi referens feladatai 13
IV. AZ ISKOLA KÉPVISELETE 14
V. A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE 14
A pedagógusok nevelő, oktató munkájának ellenőrzése 14
A tanulók teljesítményének ellenőrzése és értékelése 15
Az osztályzásra vonatkozó általános rendelkezések 16
A tanuló magatartásának elbírálása 17
A tanuló szorgalmának elbírálása 17
A tantárgyi előmenetel elbírálása 18
Gyakorlati oktatás 18
VI. ISKOLÁN BELÜLI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE 20
Iskolánk formális közösségei: 20
A szülőkkel való kapcsolattartás formái és rendje 20
VII. A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK FORMÁI 21
VIII. A PEDAGÓGUSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 22
A pedagógus feladatai 22
Helyettesítés esetén 24
A pedagógus munkaköréhez kapcsolódó etikai előírások 25
Megbízás alapján ellátandó feladatok 25
IX. A MUNKAKCSOPORTOKRA ÁTRUHÁZOTT NEVELŐTESTÜLETI FELADATOK 27
X. FELVÉTELRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 27
XI. MULASZTÁSOK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 29
Az igazolás általános szabályai 29
XII. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI 30
Jutalmazás módjai (egyéni és csoportos) 30
XIII. A TANULÓK FEGYELMI ÉS ANYAGI FELELŐSSÉGE 30
A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 30
Fegyelmi tárgyalás nélkül hozható fegyelmi büntetések 33
Fegyelmi tárgyalással hozható fegyelmi büntetések 33
XIV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 34
Tantestületi értekezletek, megbeszélések 34
XV. AZ ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATA 34
XVI. MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 35
Szaktanár munkaköri leírása 35
Osztálykísérő (osztályfőnök) munkaköri leírása 38
Gyógypedagógus munkaköri leírása 40
XVII. VÉDŐ, ÓVÓ INTÉZKEDÉSEK 41
XIX. AZ SZMSZ HATÁLYA 44

CsatolmányMéret
PDF ikon szmsz_2013.pdf353.52 KB