Tüskevár ifjúsági tagozat indul

A 2017/2018-as tanévben annak érdemes beiratkoznia az ifjúsági tagozatra,
• aki tehetséges, de már nem tanköteles és a nappali oktatásból valamilyen okból kiszorult (pl. betegség, családi körülmény, munkavállalás),
• akinek egyéni tanulási útra, még több, külön tanári segítségre, támogatásra van szüksége (SNI),
sportoló fiatal, akinek a rugalmasabb órarend, illetve személyre szabott oktatás és számonkérési forma segít a sikeres érettségi megszerzésében.

Ifjúsági tagozatunkon tanulóink gimnáziumi tanulmányokat folytathatnak, és felkészülhetnek az érettségi vizsgára.
Tanulmányi idő: 4 év (korábbi, sikeresen elvégzett középiskolai évek esetén kevesebb).
Tanítás: jelenléti órák heti 3+1 napon délutánonként nappali munkarend alapján, órarend az egyéni igények figyelembevételével.
Felvétel: a korábbi általános vagy középiskolai tanulmányok alapján.
Az ifjúsági osztályba 16-23 éves kor között lehet beiratkozni.
Kötelező tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, angol vagy német nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika,
Választható: testnevelés, vizuális kultúra.

Általános szabályok
• A tanítási órákon a jelenlét kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, munkahelyi, stb. igazolás).
• A számonkérés a nappali tagozathoz hasonlóan történik (órai feleletek, dolgozatok, kiselőadás, projektmunka, önálló művészi alkotás, stb.).
• A felsőbb évfolyamba lépés feltétele: legalább elégséges osztályzat az előző évfolyam minden tantárgyából.
• A tanulmányok a 12. év végén érettségi vizsgával zárulnak: az érettségi vizsga a nappali tagozatok követelményei és feltételei szerint zajlik. A sikeres vizsgáról a tanuló érettségi bizonyítványt kap, amely egyenértékű a nappali tagozatok érettségijével.
• A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a tanuló vállalja, hogy betartja az iskola előírásait, házirendjét.
• A tankönyveket, taneszközöket a szaktanárok tájékoztatása alapján a tanulóknak kell beszerezni.

Kedvezmények ifjúsági tagozaton:
• nappalis diákigazolvány,
• nappalis jogviszony igazolás (diákmunkához, szociális ellátáshoz, diákmunkához),
• családi pótlék 20 éves korig, sajátos nevelési igényű tanuló esetében 23. éves korig,
• a nappalis jogviszonyhoz járó társadalombiztosítás,
tandíjkedvezmény (ösztöndíj) a tanulmányi eredményektől függően.
• meleg étkezési lehetőség.

Díjak
Beiratkozási díj: nincs.
Vizsgadíj: nincs.
Tandíj: 15.000 Ft/hó, azaz 180.000 Ft/tanév.
A tandíj mértékét, a befizetésük rendjét, illetve a tandíjmentesség szabályait az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve a Vállalási Nyilatkozat részletezi.
A hallgató kérheti a tandíj összegének teljes vagy részleges elengedését a Tüskevár Iskola Iskolaszékétől. A benyújtott kérelem alapján, az Iskolaszék az Intézmény vezetőjének javaslatára dönt.